538

/cake_

Karta’s 15th birthday cake.

Happy birthday, darling boy.